A VEZETŐ A SZOLGÁK FÖLÉ RENDELT SZOLGA
Írta: Pulay Gyula   -  2022. szeptember 26.

„Ki tehát a hű és okos szolga, akit azért rendelt szolgái fölé az úr, hogy a maga idejében eledelt adjon nekik? Boldog az a szolga, akit ilyen munkában talál ura, amikor megjön! Bizony mondom nektek, hogy egész vagyona fölé rendeli őt.” (Máté evangéliuma 24, 45-47)

Amikor vezetőnek neveztek ki, átnéztem az Újszövetségi Szentírást, keresve, hogy Jézusnak és apostolainak milyen sajátos, kifejezetten a vezetőknek szóló üzenetei vannak. Némi csalódottsággal vettem tudomásul, hogy az evangéliumokban egyetlen olyan tanítás sincs, amelynek a címzettjei kifejezetten a vezetők lennének. Nem soroltam ide Jézusnak a farizeusokat és az írástudókat ostorozó szavait, bár azok kapcsán célszerű lenne minden vezetőnek lelkiismeretvizsgálatot tartania. Természetesen, Jézusnak számos olyan, minden követőjének szóló tanítása, példabeszéde van, amit vezetőként is meg kell szívlelnünk, és vezetői munkánkba be kell építenünk. Az apostoli levelekben mindössze egy, kifejezetten a vezetőket megszólító útmutatást találtam. Pál apostol írja, hogy „aki elöljáró, legyen gondos” (Pál levele a rómaiakhoz írt levél 12, 8).

Jóval később döbbentem rá arra, hogy a kifejezetten vezetőknek szóló jézusi tanítást nem a vezető, hanem a szolga szó alatt kell keresni. Az írás elején idézett evangéliumi részletből nyilvánvaló, hogy Jézus tanításában a vezető az a szolga, akit a ház ura a többi szolgák (más fordításban a háza népe) fölé rendelt. E szemlélet egyfelől követi azt az ószövetségi tételt, ami szerint a legfőbb vezető az Isten, és a legmagasabb rangú személyek is neki vannak alárendelve. Ez a felfogás tükröződött abban, hogy a zsidó állam csúcsvezetői évszázadokon keresztül nem teljhatalommal rendelkező királyok, hanem a bírák voltak, hiszen a legfőbb vezetőnek az Istent tekintették. Másfelől a szolgák fölé rendelt szolga megfogalmazás világosan kiemeli, hogy Jézus szemléletében a vezetés nem uralkodás, hanem szolgálat. Ezt konkretizálja az idézett szöveg a fölé rendelés céljával: „a maga idejében eledelt adjon” a többi szolgának.

 

Ki a hű és okos a többiek fölé rendelt szolga, vagyis ki a jó vezető? – teszi fel a kérdést Jézus. Erre a kérdésre adott válaszként a vezetéstudomány a kiváló vezető számos jellemvonását és kompetenciáját sorolná fel. Jézus válasza sokkal egyszerűbb: az, aki folyamatosan teljesíti a rábízott szolgálatot, hiszen bármikor toppan be váratlanul az ura, őt e tevékenység végzése közben találja. Jézus ezen végtelenül egyszerű válaszára rímel Pál apostol tömör felszólítása is: „aki elöljáró, legyen gondos”. A vezető legfőbb feladata, hogy okosan viselje gondját a reábízottaknak, és a maga idejében, azaz az igényeiket szem előtt tartva, a véleményükre odafigyelve gondoskodjon szükségleteik kielégítéséről.

A gondos szolga jutalma az, hogy ura az. Konkrét értelemben ez nemcsak azt jelenti, hogy még fontosabb vezetői megbízást kap, hanem azt is, hogy már nemcsak emberek felett, hanem ura pénze felett is rendelkezhet, mivel az ura bízhat abban, hogy a vagyonát is gondosan és gondoskodásra használja majd. Átvitt értelemben pedig azt jelenti, hogy az okos és hű szolga mindent megkap, azaz az üdvösségre jut. A boldog jelző is erre utal. De kik nyerik el az üdvösséget? Akik az éhezőknek enni adnak, a szomjazóknak inni adnak, a jövevényeket befogadják …. (Máté evangéliuma 25, 35). Nincs tehát kétféle mérce. A vezetőt sem annak alapján ítélik majd meg, hogy üzleti sikereket ért-e el, hogy „maradandót” alkotott-e, hanem annak alapján, hogy adott-e eledelt - a maga idejében - a reábízottaknak.

A KEVE Társaság idén ünnepli magalakulásának 30. évfordulóját. Ezen a héten rendhagyó módon a Monday Manna mellé egy Pulay Gyulával  - a társaság egyik hűséges tagjával  - készült rövid videót is ajánlunk figyelmébe. Szeretetteljes vezetésről, irgalmasságról, hűségről, az ösztönző légkör fontosságáról …és a KEVE Társaságról - ITT tekinthető meg